วันเสาร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2551

ซอฟต์แวร์ระบบมีอะไรบ้างอธิบาย

สวัสดีค่ะ อาจารย์อธิตา ขอโทษที่ส่งGmailช้าเนื่องจากวันที่เรียนหนูสมัครไม่ได้ค่ะ หนูก็เลยส่งDiryช้าค่ะ
และหนูจะอธิบายเรื่องของซอฟต์แวร์ระบบว่ามีอะไรบ้าง

ซอฟต์แวร์ระบบแบ่งเป็น 3 ชนิดได้แก่
1.โปรแกรมระบบปฏิบัติการ ทำหน้าที่ในการบริหารและจัดการทรัพยากรในระบบคอมพิวเตอร์ให้กับผู้ใช้ เช่น Mac Windows และ Unix เป็นต้น
2.ตัวแปลภาษา ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการแปลคำสั่งของผุ้ใช้ให้ไปอยู่ในรูปแบบที่คอมพิวเตอร์สามารถ
ตีความเข้าใจ และสามารถดำเนินการต่อไปได้ ตัวอย่างเช่น ตัวแปลภาษาปลาสคาล ตัวแปลภาษาซีเป็นต้น
3.โปรแกรมอรรถประโยชน์ของระบบ เป็นโปรแกรมที่ช่วยการบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์ให้ทำงานได้ราบรื่น เช่นโปรแกรมตรวจจับไวรัสคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

ซอฟต์แวร์ประยุกต์ แบ่งออกเป็น 3 ประเภทได้แก่
1.แพคเกจและซอฟต์แวร์เฉพาะ ถูกพัฒนาขึ้นมาโดยนักเขียนโปรแกรมขององค์กรใดองค์กรหนึ่งโดยเฉพาะ ทั้งนี้ก็เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการและความจำเป็นที่จะใช้งานซอฟต์แวร์ขององค์กร
2.โปรแกรมประยุกต์ประจำสำสนักงาน เช่นโปรแกรมประมวลผลคำ โปรแกรมคำนวณ โปรแกรมนำเสนอรายงาน และโปรแกรมจัดทำฐานข้อมูล
3.โปรแกรมสำหรับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นโปรแกรมที่ทำหน้าที่เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับบริการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ได้แก่โปรแกรมส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) โปรแกรมWWW และโปรแกรมขนถ่ายแฟ้มข้อมูล(FTP) เป็นต้น

ไม่มีความคิดเห็น: