วันอังคารที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2551

ระบบซอฟ์แวร์

ซอท์แวร์เป็นองค์ประกอบหนึ่งของระบบคอมพิวเตอร์ หมายถึงชุดคำสั่งหรือที่เรียกว่า โปรแกรม ที่เขียนขึ้นมาเพื่อสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานตามที่ต้องการ ดังนั้นซอท์ฟแวร์จึงเป็นตัวเชื่อมระหว่างผู้ใช้คอมพิวเตอร์ แต่เนื่องจากภาระหน้าที่ของคอมพิวเตอร์มีหลายอย่าง จึงสามารถแยกประเภทของซอท์ฟแวร์ได้ 4 ประเภทคือ
1.ซอท์ฟแวร์ระบบ หมายถึงโปแกรมหรือชุดคำสั่งที่เขียนขึ้นมาเพื่อควบคุมการทำงานของระบบต่าง ๆ ของคอมพิวเตอร์ ทำให้ผู้ใช้คอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถแบ่งได้ 4 ประเภทคือ ระบบปฏิบัติการ หรือที่เรียกกันสั้น ๆ ว่า OS เป็นซอท์ฟเวร์หรือโปรแกรมที่มีความสำคัญที่สุด เพราะทำหน้าที่ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ และบังคับบัญชาให้ระบบฮาดร์แวร์ของคอมพิวเตอร์ทำงานตามหน้าที่ต่าง ๆ ซอท์ฟแวร์ โหลดเดอร์ หรือเรียกที่เรียกว่า IPL ทำหน้าที่ในการอ่านโปรแกรมที่ต้องการใช้งานเข้าไปในหน่วยความจำของเครื่องคอมพิวเตอร์ ซอท์ฟแวร์โหลดเดอร์จะถูกเก็บในส่วนของหน่วยความจำแบบ ROM เมื่อทำการเปิดคอมพิวเตอร์จะทำการอ่านโปรแกรมต่าง ๆ ลงในหน่วยความจำซอท์ฟแวร์แปลภาษา ทำหน้าที่โปแกรมที่เขียนด้วยภาษาระดับสูงที่เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่เข้าใจ ให้เป็นภาษาเครื่อง ซึ่งเป็นภาษาที่เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจได้ เพื่อจะได้ทำงานตามคำสั่งของโปรแกรมได้ถูกต้อง สามารถแบ่งลักษณะการทำงานได้ 2 ชนิดคือ
- อินเตอร์พรีเตอร์ คือ ซอท์ฟแวร์แปลภาษาโปรแกรมที่ละคำสั่งและเมื่อแปลเสร็จแล้วก็จะทำงานตามคำสั่งนั้นทันที
- คอมไพเลอร์ คือ ซอท์ฟแวร์แปลภาษาที่ทำการแปลภาษาโปแกรมที่อยู่ทั้งหมดก่อน แล้วค่อยทำงานตามคำสั่ง
2. ซอท์ฟวร์ตรวจสอบระบบเครื่อง ใช้ในการตรวจสอบความบกพร่องต่าง ๆ ของระบบคอมพิวเตอร์ ฃ
3. ซอท์แวร์ประยุกต์ คือซอท์ฟแวร์หรือโปรแกรมที่เขียนเพื่อทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ โปรแกรมเหล่านี้อาจจะเขียนขึ้นมาโดยบุคคลที่มีความรู้เกี่ยวกับระบบงานและวิธีการแก้ปัญหาในหน่วยงานนั้น ๆ เป็นอย่างดี หรือเลือกซื้อโปรแกรมสำเร็จรูป
4. ซอท์แวร์สำเร็จรูป คือซอท์ฟแวร์ที่เขียนขึ้นมาเพื่อใช้งานในลักษณะ ใดลักษณะหนึ่ง เพื่อใช้งานลักษณะกว้าง ๆ ไม่เจาะจงทำให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้ทุกหน่วยงาน สามารถแบ่งเป็นรประเภทใหญ่ 5 ประเภท
- ประมวลผลคำ ใช้ในการจัดพิมพ์เอกสาร รายงานหรือจดหมาย ซอท์ฟแวร์นี้อำนวยความสะดวกในการพิมพ์อย่างมากทำให้สามารถพิมพ์ได้รวดเร็ว
- สเปรดชีท เป็นเสมือนกระดาษอิเลกทรอนิกส์ที่ใช้วิเคราะห์ทางธุรกิจ มีลักษณะการแบ่งการทำงานเป็นแถวและคอลัมน์ ในการจัดเก็บข้อมูล สามารถคำนวนณแนวโน้มของรายการธุรกิจต่าง ๆ โดยที่สามารถคำนวณใหม่ได้ทันทีเมือมีการเปลี่ยนแปลบงตัวเลขรายการใดรายการหนึ่งของข้อมูลเดิม สามารถใช้ได้ทั้งข้อมูลที่เป็นตัวเลขและอักษร
- การจัดการฐานข้อมูล ใช้ในการจัดเก็บข้อมูล โดยการจัดเก็บเป็นหมวดหมู่ และสามารถนำออกมาใช้งานภายหลังได้ นอกจากนั้นยังสามารถแก้ไข เปลี่ยนแปลง ลบ เรียงลำดับ และค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้ด้วยความเร็วสูง โดยทั่วไปเรียกว่า ดาต้าเบส
- สำหรับธุรกิจ เขียนขึ้นเพื่อสำหรับงานด้านธุรกิจโดยเฉพาะ ใช้กับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวเลขด้านการคำนวณเกี่ยวกับการเงิน

ไม่มีความคิดเห็น: